Jesteśmy stroną referencyjną dla rynku biletów wtórnych. Ceny biletów mogą być wyższe lub niższe od wartości nominalnej.

Home » POLITYKA PRYWATNOSCI MADRID FOOTBALL TICKETS

POLITYKA PRYWATNOŚCI


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z hiszpańską Ustawą organiczną nr 15/1999 z dnia 13 grudnia 1999 roku o ochronie danych osobowych i z przepisami wprowadzającymi tę ustawę, w szczególności zgodnie z jej art. 5 i 6, podmiot odpowiedzialny, firma FOOTBALL AND MUSIC EVENTS SERVICES S.L., informuje użytkowników serwisu www.madrid-football-tickets.com, którzy udostępnili lub zamierzają udostępnić swoje dane osobowe, że zostaną one włączone do pliku należącego do firmy FOOTBALL AND MUSIC EVENTS SERVICES S.L., zarejestrowanego w Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych.

Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych

Udostępniając swoje dane osobowe poprzez wysłanie formularza zamówienia bądź wiadomości e-mail, użytkownik wyraża dobrowolnie i świadomie zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach wyszczególnionych poniżej.

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe uzyskane poprzez serwis są gromadzone i przetwarzane w następujących celach:

Wymogi dotyczące udostępnianych danych

Dane osobowe wymagane przez serwis są niezbędne do świadczenia usługi na odpowiednim poziomie. Jeżeli użytkownik nie udostępni wszystkich wymaganych danych, usługodawca nie gwarantuje wykonania zamówionej usługi.

Za prawdziwość i aktualność danych udostępnionych poprzez wypełnienie formularzy dostępnych w serwisie odpowiada wyłącznie użytkownik.

Przekazywanie danych innym podmiotom

Dane osobowe udostępnione przez użytkownika mogą zostać przekazane innym podmiotom wyłącznie w przypadkach, gdy będzie to niezbędne do zrealizowania zamówienia złożonego przez użytkownika.

Przed przekazaniem danych innemu podmiotowi użytkownik będzie każdorazowo informowany o takiej potrzebie i proszony o wyrażenie zgody.

Prawa osoby udostępniającej swoje dane osobowe

Usługodawca gwarantuje osobie udostępniającej swoje dane osobowe możliwość skorzystania z przysługującego jej prawa wglądu do nich, ich sprostowania lub usunięcia bądź odmowy wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z prawa tego można skorzystać poprzez przesłanie pisemnego wniosku wraz z kopią dowodu osobistego pocztą elektroniczną na adres: info@madrid-football-tickets.com lub pocztą zwykłą na adres: FOOTBALL AND MUSIC EVENTS SERVICES S.L., C/ La Vila, 69, 17310 Lloret de Mar (Girona), Hiszpania.

Środki bezpieczeństwa

Ponadto usługodawca, zgodnie z przepisami Dekretu królewskiego nr 1720/2007 z dnia 21 grudnia 2007 roku wprowadzającego przepisy wykonawcze do ustawy organicznej nr 15/1999, oświadcza, że zastosował wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania bezpieczeństwa i integralności danych osobowych oraz ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem i wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

Osoby niepełnoletnie

Osoby, które nie ukończyły 14 roku życia, mogą udostępniać swoje dane poprzez niniejszy serwis wyłącznie za zgodą i pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych.

W przypadku otrzymania przez usługodawcę informacji o naruszeniu tego zakazu wszelkie dane dotyczące takiej osoby zostaną usunięte.

Plik zawierający dane osobowe został zarejestrowany w Głównym Rejestrze Ochrony Danych hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych pod numerem: B17820002069094254.